EUROPEES ARRESTATIEBEVEL PDF

//JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Europees arrestatiebevel translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Dutch to English translation results for ‘Europees arrestatiebevel’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, .

Author: Didal Kazrajora
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 3 January 2018
Pages: 199
PDF File Size: 13.26 Mb
ePub File Size: 8.63 Mb
ISBN: 870-4-89885-149-8
Downloads: 48436
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojabar

This site uses cookies to improve your browsing experience. Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Eurppees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten – Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit Publicatieblad Nr.

De gezochte persoon heeft te dien einde het recht zich te laten bijstaan door een raadsman.

Consequently, a decision which, under the law of the Member State which instituted criminal proceedings, does not definitively bar further prosecution at national level in respect of certain acts does not constitute a procedural obstacle to the possible opening or continuation of criminal proceedings in respect of the same acts in one of the Member States of the European Union.

Indien een autoriteit van een andere staat of van een internationale organisatie bevoegd is tot opheffing van het voorrecht of van de immuniteit, verzoekt de uitvaardigende rechterlijke autoriteit daarom. Dit kaderbesluit laat de toepassing door de lidstaten van hun grondwettelijke bepalingen betreffende het recht op een eerlijke rechtsgang, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van drukpers en de vrijheid van meningsuiting in andere media, onverlet.

In plaats van de overlevering uit te stellen kan de uitvoerende rechterlijke autoriteit de gezochte persoon tijdelijk aan de uitvaardigende staat overleveren onder de door de uitvoerende en de uitvaardigende rechterlijke autoriteit onderling overeengekomen voorwaarden.

Tot het tijdstip waarop het SIS in staat zal zijn gesteld alle in artikel 8 vermelde gegevens mee te delen, geldt de signalering bij wijze van overgangsmaatregel als Europees aanhoudingsbevel in afwachting dat het origineel in de voorgeschreven vorm door de uitvoerende rechterlijke autoriteit is ontvangen.

Ruropees 25 Doortocht 1.

Europees Arrestatiebevel project

Die gegevens zijn bindend voor alle autoriteiten van de uitvaardigende lidstaat. Elke weigering om een Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer te leggen wordt met redenen omkleed.

De instemming kan in beginsel niet worden herroepen.

De gezochte persoon wordt gehoord door een rechterlijke autoriteit, bijgestaan door een andere persoon, die overeenkomstig het recht van de lidstaat van het verzoekende gerecht wordt aangewezen. Dit kaderbesluit is niet van toepassing wanneer het vervoer door de lucht plaatsvindt en er geen tussenlanding is voorzien. Onverminderd de toepassing daarvan in de betrekkingen tussen de lidstaten en derde staten, komen de bepalingen van dit kaderbesluit per 1 januari in de plaats van de overeenkomstige bepalingen van de terzake van uitlevering toepasselijke verdragen in de betrekkingen tussen de lidstaten:.

  AUVECO CATALOG PDF

Translate ‘Europees arrestatiebevel’ from Dutch to English

Met de invoering van een nieuwe en vereenvoudigde regeling van overlevering van veroordeelde of verdachte personen ter fine van tenuitvoerlegging van strafrechterlijke beslissingen en vervolging kan tevens een oplossing worden gevonden voor de complexiteit en het tijdverlies die inherent zijn aan de huidige uitleveringsprocedures.

De instemming en, in voorkomend geval, de afstand, als bedoeld in lid 1, worden opgetekend in een proces-verbaal overeenkomstig het nationaal recht van de uitvoerende lidstaat. De lidstaat van doortocht geeft op dezelfde wijze kennis van zijn beslissing. Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 31, onder a en ben artikel 34, lid 2, onder b.

A reference for a preliminary ruling allows the courts and tribunals of the Member States, in disputes which have been brought before them, to refer questions to the Court of Justice about the interpretation of European Union law or the validity of a European Union act.

A warrant asks for a person to be handed over so that:. The European arrest warrant replaces the extradition system. De gezochte persoon heeft te dien einde het recht zich door een raadsman te doen bijstaan. arreststiebevel

EUR-Lex Access to European Union law

Indien de gezochte persoon in de uitvoerende staat een voorrecht of immuniteit terzake van tenuitvoerlegging of rechtsmacht geniet, beginnen de in artikel 17 bedoelde termijnen slechts te lopen indien en vanaf de datum waarop de uitvoerende rechterlijke autoriteit ervan in kennis is gesteld dat dit voorrecht of deze immuniteit is opgeheven.

Artikel 7 Inschakeling van de centrale autoriteit 1.

Need more search options? Indien de uitvoerende rechterlijke autoriteit van oordeel is dat de door de uitvaardigende lidstaat meegedeelde gegevens onvoldoende zijn om arreststiebevel in staat te stellen een beslissing te nemen over de overlevering, verzoekt zij dringend om aanvullende gegevens, met name in verband met de artikelen 3 tot en met 5 en artikel 8 en kan zij een uiterste datum voor de ontvangst ervan vaststellen, rekening houdend met de noodzaak de in artikel 17 gestelde termijn in acht te nemen.

  INTRODUCTION TO GSM LAWRENCE HARTE PDF

The mechanism of the European arrest warrant is based on a high level of confidence between Arrrestatiebevel States. Het Europees aanhoudingsbevel is een rechterlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog op de areestatiebevel en de overlevering door een andere lidstaat van een persoon die gezocht wordt met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel.

Deze persoon kan op elk tijdstip overeenkomstig het interne recht van de uitvoerende lidstaat in voorlopige vrijheid worden gesteld, onverminderd de maatregelen die de bevoegde autoriteit van die lidstaat noodzakelijk acht om de vlucht van de gezochte persoon te voorkomen. Dit artikel doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de lidstaten euroopees het Statuut van het Internationaal Strafgerechtshof. De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel vindt plaats zodra deze gronden niet langer bestaan.

De lidstaten delen aan het secretariaat-generaal van de Raad en aan de Commissie de tekst mede van alle bepalingen waarmee zij hun verplichtingen uit hoofde van dit kaderbesluit in hun nationaal recht omzetten.

De gezochte persoon heeft te dien einde het recht zich door een raadsman te doen bijstaan; c indien de gezochte persoon, overeenkomstig artikel 27, lid 3, onder aef en gniet de bescherming van arrestatieevel specialiteitsbeginsel geniet. Op grond van de door het secretariaat-generaal van de Raad verstrekte gegevens, dient de Commissie uiterlijk op 31 december een verslag over de werking van dit kaderbesluit bij het Europees Parlement en de Raad in, indien nodig vergezeld van wetgevingsvoorstellen.

Voeg deze pagina toe aan Google Plus. De uitvoerende rechterlijke autoriteit neemt, overeenkomstig haar nationaal recht, op verzoek van arretatiebevel uitvaardigende rechterlijke autoriteit of op eigen initiatief de voorwerpen in beslag die:. Een lidstaat kan, indien zijn interne rechterlijke organisatie zulks vereist, zijn centrale autoriteit en belasten met het toezenden en administratief in ontvangst nemen van de Europese aanhoudingsbevelen en van elke andere formele correspondentie dienaangaande.

Mr Leymann and Mr Pustovarov were meanwhile both convicted at first instance and sentenced to imprisonment for that offence and, in the case of Mr Pustovarov, also for the two separate offences.

Related Posts